Κάποτε είνας επή'εν σο Ι.Κ.Α. να εφτάει τα χαρτία τ' για την σύνταξην. Αφού ετέλεσεν και εδέκεν τα χαρτία ούλε, δι'ατα σ' είναν γαρίν. Ε'είνε ψαλαφά τον την ταυτότηταν. Ο χιλάκλερον τερεί σα τσόπας ατ. Τερεί σο πορτοφόλ' ν ατ'. Πουθενά. Κλώσκετα και λέει σην υπάλληλον:

-Τέρεν. Ενέσεπαλα την ταυτότητα σ' οσπίτ'. Θα πάω φέρα το και θα δίγω σα.

Ε'είνε τερεί ατον και λέει ατον:

-Δεν πειράζει. Ανοίξτε το πουκάμισο σας.

Ο άνθρωπον εκάσεψεν. Ανοί' το καμίσ'ν ατ'. Εφάνθαν τα άσπρα τρίχας σο στήθος ατ' και λέει ατον αξάν' η υπάλληλος οσταν είδεν οντες έταν ούλε άσπρα τα τρίχας.

-Εντάξη. Φαίνεται ότι είστε σε ηλικία για σύνταξη. Και ετελεσεν τα χαρτία τ'.

Όσταν εκλώστεν σ'οσπίτ'ν ατ', λεεί ούλεν την ιστορίαν σην γαρίν ατ'. Κλώσκεται η γαρί ατ' και λέει ατον:

-Αναθεμάσεεεεεε. Έπρεπεν να εκατήβαζες και το παντελόνι σ' να ελέπε σε και να επαιρνες και σύνταξην αναπηρίας...

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount