Κρύον νερόν θα ίνουμαι θα μπαίνω σο πεγάδ
Θα' ρθούν να κουβαλούνε με κορτσόπα και νυφάδε.

Αρμέντσα παναϊα είπα την αλήθει(α)
ελέπνε σε' τo μάτωπα μ' και καίγεται η καρδία μ'.

Αρνί μ' τα τσαρουκώσκινα σ' και το κοτσόμπαδι
και ??σα δη κο μη κρούνεσαι?? το κόλεμα σ' να δεί-ξει.

Αέτς πως έν' ναι γιάβ' τσεγέλκον παλαλόν
ελ' έμπα σην εγκαλιόπον μου πα τίνα? μοναχόν.

Άσπρα ειν τα τσαρουκώσκηνα σ' και μαύρα ειν το ορτάρ?
σε κάθα ίναν παλικάρ ντο παραδείς τα κάλλια σ'.

Αρμέντσα παναϊ είπα την αλήθεια
Ελέπνε ‘σε το μάτωπα μ' και καίγεται η καρδία μ'.

 

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount: