Πάντα λες πάντα γελάς
και 'ς σο πεγάδ' όντες θα πας,
τα παλικάρεα κομπώντς
και χωρίς σειράν γομώντς.
 
Έσυρα την κερεντήν
και 'ς σα τσαΐρια 'νάμεσα,
τη πεκιάρ' το χόρεμαν
'ς σα κορτσόπα νάμεσα.
 
Η τρύγωνα μ' 'ς σο χορόν
και 'ν εγώ τερώ το μωρόν,
ατό 'κί υποφέρκεται
και πότε θα ξημερών'.

Source

 

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount