Γράμμα Γράφτω Στείλω

Γράμμα γράφτω στείλω
γιαβρί μ' για τεσέν
επέμνα μόνος και έρημος
απές σα μαύρα ξένα.

Τα μαλλία μ' έσπριναν
γιαβρί μ' γιά τεσένα
τεμά τα μαύρα ξένα
έναν πρωί θα κλώσκουμαι
να'ρχομαι εδώ σε 'σένα.

Ασ τ'ανοί'σ το γράμμα
γιαβρί μ' ξάι μη κλαίς
και κουράγιον ποίσον
το καλό μ' αν θες.

Τα μαλλία μ' έσπριναν
λύεται η καρδία μ'
μα την παναγίαν
έναν πρωίν θα κλώσκουμαι
αν έχω την υγεία μ'.

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'