Έταιρε μ' πέρνιξόν με
έταιρε μ' πέρνιξόν με
το μαντύλι μ' δίγω σε
το μαντύλι μ' δίγω σε.

Το μαντύλι σ' κι θέλω
το μαντύλι σ' κι θέλω
άλλο τάμμαν τάξον με
άλλο τάμμαν τάξον με.

Έταιρε μ' πέρνιξόν με
έταιρε μ' πέρνιξόν με
την ζιπούνα μ' δίγω σε
την ζιπούνα μ' δίγω σε.

Τη ζιπούνα σ' κι θέλω
τη ζιπούνα σ' κι θέλω
άλλο τάμμαν τάξον με
άλλο τάμμαν τάξον με.

Έταιρε μ' πέρνιξόν με
έταιρε μ' πέρνιξόν με
το τchαρκούλι μ' δίγω σε
το τchαρκούλι μ' δίγω σε.

Το τchαρκούλι σ' κι θέλω
το τchαρκούλι σ' κι θέλω
άλλο τάμμαν τάξον με
άλλο τάμμαν τάξον με.

Έταιρε μ' πέρνιξόν με
έταιρε μ' πέρνιξον με
το βραshάλι μ' δίγω σε
το βραshάλι μ' δίγω σε.

Το βραshάλι σ' κι θέλω
το βραshάλι σ' κι θέλω
άλλο τάμμαν τάξον με
άλλο τάμμαν τάξον με.

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount