People of Pontus

       

L: Trapezus School Photo (circa 1921)            R: Employees of a bank in Pontus (circa 1915)

   

     

  L: Wealthy Greeks embarking on an excursion         R: The daughters of Panayioti Kakoulidis, grandfather of Athena Makridou-Kalliga (seated: Sophia Tsouliadou, Evanthea Neofytou, Froso Velissaridou, standing: Artemisia Makridou, Evdokia Michailidou, Sevasti Thomaidou and Cornelia Kalpaxidou). Source

 

   

 R: Family photo, Halva Maden, Bayburt. c1904.

 

       

R: A gymnasium class in Sinope prior to 1922.

 

     

 

    

R: Matzouka (Maçka), Trabzon, 1950's