People of Pontus

 

surmena 1908

Surmena 1908. Photo captioned: "10 July? 1908. The Orchestra in Turkey." Possibly a celebration of the Young Turk Revolution of July 1908.

 Trapezus School Photo (circa 1921)     

Employees of a bank in Pontus (circa 1915)
 Trapezus excursion

Wealthy Greeks embarking on an excursion. Trebizond c.1900.

  The daughters of Panayioti Kakoulidis, grandfather of Athena Makridou-Kalliga (seated: Sophia Tsouliadou, Evanthea Neofytou, Froso Velissaridou, standing: Artemisia Makridou, Evdokia Michailidou, Sevasti Thomaidou and Cornelia Kalpaxidou). Source 

 

 Family photo, Halva Maden, Bayburt. c1904. 

 

  

 A gymnasium class in Sinope prior to 1922.  

    

macka 1950

 Matzouka (Maçka), Trabzon, 1950's Source

Pontic Greek family in Kerasus (today Giresun), 1910.  Source