Το Μελεσίδ

Έναν ημέραν επήγεν ο Γιωρίκας να εφτάει πάνιο. Επήεν σην θάλασσα, εξέγκεν τα λόματ'ατ, εσέβεν σην θάλασσαν, εποίκεν το πάνιο. Επεκεί εξέβεν ασή θάλασσαν και τσάτσαλος εκάτσεν σην άμμον να εφτάει "ηλιοθεραπείαν" ντο λέγνε. Σίτα εκάθουτον, έρθεν ένα μελεσίδ και τ'αφορισμένον, επήεν και έκατσεν απάν σην καϊπανάν'ατ. Ατός πα άμον ντο είδεν ατόν ενούντσεν: έμορφα, ατώρα εύρες το τσιτσέκ, έπαρ και το μελ !!!

Related Articles